Centrul Proiecte Internaţionale al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Centrul Proiecte Internaţionale (CPI) este o instituţie publică auxiliară a Academiei de Ştiinţe a Moldovei (AŞM), care promovează şi gestionează programe bilaterale şi multilaterale în domeniul ştiinţei şi inovării lansate în cadrul acordurilor de cooperare dintre AŞM şi diverse organizaţii şi fundaţii internaţionale. CPI a gestionat în jur de 300 de proiecte bilaterale, în conformitate cu Acordurile de Colaborare dintre AŞM şi instituţiile de profil din Germania, Franţa, Italia, România, Belarus, Rusia şi Ucraina, precum şi în contextul celui de-al 7-lea Program Cadru al Comunității Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică şi activităţi demonstrative (2007-2013).

CPI oferă asistenţă managerială, tehnică, financiară şi juridică membrilor comunităţii ştiinţifice din Republica Moldova pe toată perioada de derulare a proiectelor de cercetare şi inovare.

După semnarea Memorandumului de Înţelegere între Uniunea Europeană şi Republica Moldova privind asocierea Republicii Moldova la Cel de-al Şaptelea Program Cadru al Comunităţii Europene pentru Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică (PC7), Centrul Proiecte Internaţionale este direct implicat în activităţile privind valorificarea plenară a statutului de ţară asociată.

În data de 1 iulie 2014, Republica Moldova a semnat, concomitent cu statele din Balcanii de Vest (Republica Macedonia, Muntenegru, Serbia, Albania şi Bosnia şi Herţegovina) Acordul de Asociere la Programul european pentru cercetare-inovare ORIZONT 2020 (H2020). Din partea Republicii Moldova Acordul a fost semnat de dl. acad. Gheorghe Duca, Președintele AȘM.

Acordul este valabil pentru perioada 2014-2020, iar intrarea în vigoare a acestuia a avut un caracter retroactiv, începînd cu 1 ianuarie 2014, fapt ce le-a permis persoanelor fizice şi juridice din Republica Moldova să beneficieze de toate drepturile care au reieșit din statutul de ţară asociată la H2020, pînă la semnarea Acordului.

Astfel, urmare a semnării  Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, Programul ORIZONT 2020 devine primul program comunitar la care se asociază țara noastră – prima țară din cadrul Parteneriatului Estic care deține acest statut. În rezultatul semnării Acordului, entitățile fizice și juridice ale Republicii Moldova au obținut drepturi similare cu cele ale statelor membre ale UE, în cadrul apelurilor programului H2020.

Pentru valorificarea statutului de ţara asociată la H2020 şi promovarea oportunităţilor Programului H2020, activitatea Centrului este axată pe dezvoltarea platformei funcţionale prin intermediul instrumentelor existente, și anume:

 1. Activitatea Reţelei Punctelor Naționale și Locale de Contact;
 2. Selectarea şi nominalizarea reprezentanților oficiali ai comunității științifice și a experților naționali în Comitetele  de Program ale  Programului H2020;
 3. Asigurarea funcţionării Oficiului Republicii Moldova pentru Știință și Tehnologie de  pe lîngă Uniunea Europeană  (MOST);
 4.  Promovarea Programului EURAXESS și Cartei Europene a Cercetătorului și Codului de Conduită și Recrutare a Cercetătorului;
 5. Dezvoltarea activităților de cooperare internațională;
 6. Organizarea evenimentelor de informare, instruire si promovare a noului Program al Uniunii Europene de Cercetare și Inovare ORIZONT 2020.
 7. Asistarea cercetătorilor din RM în valorificarea instrumentelor constitutive ale spațiului de cercetare european (de exemplu, ERA-Nets, inițiativele de programare comună etc.);
 8. Promovarea implicării membrilor rețelei de NCP-uri în parteneriatele pan-europene sectoriale;
 9. Dezvoltarea la nivel național a platformei EURAXESS si a vizibilității cercetării naționale la nivel european;
 10. Dezvoltarea și valorificarea relaţiilor instituţiilor şi organizaţiilor naţionale cu instituţiile şi organismele europene, dar şi cu instituţiile similare din statele membre ale UE, în domeniul tehnico-ştiinţific;
 11. Identificarea şi diseminarea în adresa instituțiilor naționale a  bunelor practici ale statelor membre ale UE în domeniul gestionării sferei de cercetare-inovare.

În prezent Centrul Proiecte Internaţionale participă activ la implementarea prevederilor Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la Programul Cadru al UE pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020, ratificat de Parlamentul RM prin Legea nr.142 din 17.07.2014, prin reorganizarea  şi diversificarea activităţilor Reţelei NCP şi a celorlalte instrumente existente, pentru a spori implicarea cercetătorilor autohtoni în participarea la Programul „Orizont 2020”

Participarea Centrului Proiecte Internaţionale în proiectele Uniunii Europene:

 • PICTURE – “Policy dialogue in ICT to an Upper level for Reinforced EU-EECA Cooperation”;
 • MORE4U-2013- Researcher’s Night event in Moldova, FP7-PEOPLE-2013-NIGHT;
 • ERANET-RUS-PLUS – Further Linking Russia to the ERA: Coordination of MS/ AC S&T programmes towards and with Russia;
 • MoNetAxess – Set-up EURAXESS Services Network in Moldova;
 • INCO.NET-EAP – STI International Cooperation Network for EAP countries for the Eastern Partnership region;
 • DANUBE-INCO.NET – International Cooperation Network for the Danube Region;
 • EAST-HORIZON – Fostering Dialogue and Cooperation between the EU and EECA in the HORIZON 2020 perspective;
 • EECA-2-HORIZON – Bringing the EU-EECA cooperation and policy dialogue in ICT in the HORIZON 2020 ERA.
 • BLACK SEA HORIZON – Enhanced bi-regional STI cooperation between the EU and the Black Sea Region;
 • WaterWorks2014 – Water Works 2014-2019 in Support of the Water JPI;
 • EaP PLUS – STI International Cooperation Network for Eastern Partnership Countries – PLUS;
 • RI-LINKS2UA – Strengthening Research and Innovation Links towards Ukraine

În perioada 2010-2012 CPI, în colaborare strînsă  cu Organizația Internațională pentru Migrație și cu Direcţia de Relaţii Externe a Academiei de Știinţe a Moldovei, a sprijinit revenirea temporară a 31 de membri ai diasporei științifice moldovenești în vederea extinderii capacității Republicii Moldova în majorarea impactului migrației circulare asupra dezvoltării sectorului de cercetare și dezvoltare. Această activitate este organizată în cadrul programului: Revenirea temporară a reprezentanților diasporei științifice moldovenești, ca parte a proiectului UE “Susținerea implementării componentei migrație și dezvoltare a Parteneriatului pentru Mobilitate UE-Moldova”. Această activitate  este continuată şi în perioada 2014-2015 în cadrul proiectului “Promovarea parteneriatului local civic de stat pentru dezvoltare economică durabilă în Republica Moldova”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Norvegiei și implementat de OIM Moldova în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova.